Political science

วิทยาศาสตร์ การเมือง

ไปหาแหล่งข้อมูลมาแล้ว คำว่า “Political science” นั้น อาจจะหมายถึง Government, เป็นรูปแบบของระบบ ที่จะนำมาใช้บริหารบ้านเมือง และเป็นศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ กิจกรรมแห่งรัฐ รวมถึงพฤติกรรมทางการเมือง รวมถึงปรัชญาทางการเมืองต่างๆ ที่มีมากหลากหลาย โดยส่วนใหญ่แล้ว จะดูในส่วนของ อำนาจ และ ทรัพยากรณ์

การแบ่งสาขาของ Political science

ในวิทยาศาสตร์การเมือง เราสามารถแบ่งสาขา ออกได้หลายแขนง
Comparative politics
เศรษฐศาสตร์การเมือง
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ
ปรัชญาทางการเมือง
นโยบายทางการเมือง
รวมทั้งสาขาอื่นๆอีกมากมาย

Comparative Politics คืออะไร ?

Comparative politics คือ Comparative politics เป็น สาขา ที่ศึกษาการเมือง โดยเน้นการหารูปแบบเชิงประจักษ์ โดยใช้การเปรียบเทียบ
ในคำอื่นๆ ของ “Comparative politics” เป็นการเรียนรู้ การเมืองภายในประเทศ รวมทั้ง สถาบันทางการเมือง และ ความขัดแย้งในประเทศ โดยมันจะมีส่วนร่วมในเรื่องของ ประเทศต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบ โดยแต่ละเวลา และ ประเทศนั้นๆ เพื่อหา รูปแบบที่ชัดเจน กับสิ่งที่คล้ายคลึง หรือ สิ่งที่แตกต่างกัน

โดยทั่วไปของ การเรียนรู้ศาสตร์ของ วิทยาศาสตร์การเมือง

นักวิทยาศาสตร์ทางการเมือง จะเรียนรู้ โดยเน้นไปที่การส่งผ่านของอำนาจ ในการตัดสินใจ ในบทบาทของระบบของการบริหารปกครอง รวมไปถึงรัฐบาล และ องค์กรสากล พฤติกรรมทางการเมือง และ นโยบายการเมือง โดยพวกเขาจะวัดความสำเร็จ ของ ธรรมาภิบาล โดยเน้นเฉพาะเจาะจงไปที่นโยบาย ที่มาจากหลากหลายปัจจัย รวมไปถึง ความเสถียรภาพ ความยุติธรรม ความมั่งคั่ง ความสันติภาพ และ สุขภาพทางการเมือง โดยนักวิทยาศาสตร์ทางการเมือง จะดูที่ ผลบวกใหญ่ๆ โดยมักอธิบายไปถึงว่า สิ่งต่างๆ มันเป็นไปอย่างไร และพยายามให้ความเห็น ว่ามันควรจะเป็นไปอย่างไร โดยสิ่งเหล่านี้ นำมาวิเคราะห์ โดยใช้ “Normative” โดยจะแนะนำ นโยบายที่เหมาะสม