priminister

นายกไทย
นายกไทย มีมาหลายคนแล้ว
ทุกคนล้วนแต่เป็นคนดีๆทั้งนั้น โชคดีที่ประเทศไทย ไม่ค่อยมี คอรัปชั่น และ นายกไทย ทั้งหมด ล้วนแต่เป็นคนดี
เราสร้างชาติ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม บ้านเมืองของเราจึงเจิญก้าวหน้ามาอย่างเป็นลำดับ
เราต่างมีความภาคภูมิใจที่เรามีนายกดีๆ เหล่านี้ครับ