pol-sci

รัฐศาสตร์ (Political Science) คืออะไร

รัฐศาสตร์หรือPolitical Science ศาสตร์พื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพในหลายสาขา การประกอบอาชีพต่าง ๆ ล้วนมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐาน ซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ

READ MORE